GEOGRID

ตาข่ายเสริมกำลังดิน – GEOGRID
ตาข่ายเสริมกำลังดิน ให้ดินมีความทนทาน และรับแรงได้มากขึ้น ใช้ในการก่อสร้างบนดินอ่อน หรือการก่อสร้างบนดินที่มีการกดทับเป็นพิเศษ เช่น ถนน, ทางรถไฟ, คลอง, พื้นที่ลาดชันเป็นต้น